Produkt dnia
KARTON KLAPOWY 250x200x100mm (XS) - 20 szt.
KARTON KLAPOWY 250x200x100mm (XS) - 20 szt.

17,34 zł

14,10 zł

szt.
KARTON KLAPOWY PUDEŁKO 150x150x150mm - 20 szt.
KARTON KLAPOWY PUDEŁKO 150x150x150mm - 20 szt.

17,33 zł

14,09 zł

szt.
Karton fasonowy 140x70x75mm biały - 20 szt.
Karton fasonowy 140x70x75mm biały - 20 szt.

16,31 zł

13,26 zł

szt.
Karton 140x100x20mm -20szt
Karton 140x100x20mm -20szt

11,22 zł

9,12 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
 

W regulaminie Sklepu Internetowego działającego pod adresem https://strefapakowania24.pl/, określamy zasady składania zamówień i sprzedaży produktów.  

 

§ 

Słownik użytych w regulaminie pojęć: 

 1. Sklep Internetowy – strona internetowa, działająca pod adresem https://strefapakowania24.pl/, na której oferujemy produkty i usługi oraz zawieramy umowy,  
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Nami czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego 
 3. Klient (Ty) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną i która dokonuje zmówienia w Sklepie Internetowym,  
 4. Sprzedający (My) – forECOMM SYLWIA JAZGARA, z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 15, lok. 33, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 6871825830  
 5. Produkt – towar lub usługa oferowany do sprzedaży w Sklepie Internetowym,  
 6. Regulamin – Regulamin sklepu internetowego,  
 7. Umowa – sprzedaż towarów lub świadczenie usług, za pośrednictwem sklepu internetowego, zawierane na odległość pomiędzy stronami, gdzie jedną ze stron jest Klient, a drugą Sprzedający,  
 8. Zamówienie - oświadczenie woli do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, 
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

  

§2
 1. Regulamin określa zasady dotyczące zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i wykonywania tych Umów.  
 2. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w zakładce „Kontakt”.  
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz Naszej odpowiedzialności względem Konsumenta zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm., ustawy z dnia 
  23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich   
  oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną   
  z późn. zm. 
 
§3
 1. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Internetowego będziesz potrzebował: 
  1. urządzenia z dostępem do sieci Internet  
  2. przeglądarkę internetową obsługująca JavaScript oraz pliki cookies 
  3. aktywny adres e-mail.  
 
§4 
 1. Założenie konta w Sklepie Internetowym umożliwi Ci:  
  1. zmianę danych kontaktowych,  
  2. uzyskiwanie informacji o historii dokonanych wcześniej zamówień,  
  3. podgląd statusu aktualnych zamówień. 
 2. Nie musisz zakładać konta, aby zawrzeć Umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 3. Aby zawrzeć Umowę musisz złożyć Zamówienie i podać wszystkie dane wymienione w §6 ust.4 pkt 4 Regulaminu.  
 4. Konto zakładasz jednorazowo. Podczas zakładania konta podaj następujące dane:  
  1. login: adres e-mail, na który będą wysyłane informacje dotyczące realizacji Zamówienia,  
  2. imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwę firmy,  
  3. adres zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedziby firmy: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj,  
  4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub numer nadany z tytułu rejestracji do podatku od wartości dodanej w kraju Unii Europejskiej (VAT-UE) lub podatku o podobnym charakterze w kraju trzecim (obowiązkowe, jeśli nie jesteś Konsumentem),   
  5. numer telefonu,  
  6. hasło.  
 5. Po założeniu konta w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymasz potwierdzenie rejestracji. 
 
§5
 1. Jesteśmy administratorem twoich danych osobowych.  
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych forECOMM SYLWIA JAZGARA, z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 15, lok. 33, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 6871825830, adres e-mail: rodo@strefapakowania24.pl
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – w tym informacje o pozostałych celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdziesz w Sklepie Internetowym w Polityce prywatności.  
 4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – dalej: Rozporządzenie RODO - w celu realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, prowadzenia postępowań reklamacyjnych oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Sklepie Internetowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, mogą być przetwarzane do celów: 
  • przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów w formie przesyłania email. 
  • udzielenia odpowiedzi na pytania wskazane w formularzu kontaktowym, 
  • badania rynku pod kątem poziomu satysfakcji, zachowania i preferencji Zamawiającego 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usług określonych w Regulaminie. W przypadku zgód, o których mowa w ust. 4, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Dane osobowe będą przechowywane: 
  1. przez okres 5 lat w związku z założeniem konta, liczonych od dnia założenia, w przypadku niepodejmowania przez ten okres działań na koncie, 
  2. przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione w związku z realizacją usług, o których mowa w Regulaminie, 
  3. do momentu cofnięcia zgody wyrażonej przez Zamawiającego w celach określonych w ust. 3, 
 8. Kupującemu przysługuje prawo żądania: 
  • dostępu do swoich danych osobowych, 
  • ich sprostowania, 
  • usunięcia, 
  • ograniczenia przetwarzania, 
  • przeniesienia danych do innego administratora 
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 
 9. Cofnięcie zgody w celach określonych w ust. 4 następuje poprzez zgłoszenie drogą mailową na adres email rodo@strefapakowania24.pl. Informacja taka musi zawierać dane osobowe tożsame z danymi podanymi przy wyrażeniu zgody, tj. imię i nazwisko, adres email oraz określenie, której zgody dotyczy cofnięcie (w przypadku braku takiego określenia, cofnięcie zgody będzie dotyczyło każdego celu). 
 10. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

§6
 1. Zamówienia w sklepie internetowym możesz złożyć przez całą dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych, określonych komunikatem informacyjnym.  
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażamy w złotych i są cenami brutto. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Ciebie zamówienia.  
 3. Jeśli złożysz zamówienie w dni robocze po godzinie 15:00 (czasu polskiego)   
  oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będziemy je traktować jak złożone   
  w następnym dniu roboczym.  
 4. Zamówienie złożysz w następujący sposób:  
  1. Dokonaj wyboru produktu, które zamierzasz kupić, poprzez użycie przycisku „Do koszyka", 
  2. w trakcie wyboru produktów przez cały czas masz możliwość uzyskania informacji o swoim zamówieniu, poprzez kliknięcie przycisku “Koszyk",  
  3. po zakończeniu wybierania produktów, na stronie „Zawartość Twego koszyka", zweryfikuj ostatecznie i zatwierdź produkty poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”,  
  4. dokonaj wyboru sposobu dostawy i formy płatności oraz wprowadź dane adresowe niezbędne do realizacji zamówienia:  
   • nazwisko i imię albo nazwa firmy,  
   • adres dostawy,  
   • adres email,  
   • numer telefonu,  
  5. w oknie „Zawartość Twojego Koszyka” znajdziesz zestawienie wszystkich produktów, które zamierzasz kupić, wraz z ich cenami jednostkowymi brutto oraz kosztami dostawy,  
  6. aby zrealizować zamówienie złóż oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem w jego aktualnej wersji. Regulamin zamieściliśmy w sklepie internetowym, w zakładce „Regulamin”,  
 5. Zamówienie złożysz poprzez funkcjonalność „Zamawiam i płacę”. Jeśli użyjesz tej funkcjonalności, będzie to oznaczało, że zawarliśmy umowę

  

§7
 1. Przyjęcie zamówienia złożonego drogą elektroniczną potwierdzimy niezwłocznie na adres email przypisany do zamówienia. Wraz z potwierdzeniem prześlemy Ci podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem kupionych produktów, ich cen jednostkowych, kosztu dostawy oraz wartości brutto zamówienia.  
 2. Płatności możesz dokonać:  
  1. zwykłym przelewem na Nasz rachunek bankowy;  
  2. za pomocą karty płatniczej (Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.):  
   • Visa  
   • Visa Electron  
   • MasterCard  
   • MasterCard Electronic  
   • Maestro  
  3. za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper 
 3. Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, obsługę płatności online będzie świadczył podmiot Blue Media S.A.  
 4. Możliwe sposoby płatności i warunki realizacji zamówienia zamieściliśmy w sklepie internetowym, w zakładce „Czas realizacji i koszty dostawy”.   
 5. Jeśli wybierzesz płatności z góry, zamówienie możesz opłacić w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.  
 6. Po zrealizowanej dostawie produktów lub gdy otrzymamy płatność z góry, wystawimy elektroniczną fakturę. Żądanie wystawienie faktury żądasz w momencie akceptacji regulaminu, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym, chyba że do wystawienia faktury obligują nas przepisy prawa. Płatności przyjmujemy w złotych polskich (PLN) oraz wystawiamy fakturę w języku polskim w walucie polskiej. Fakturę doręczymy Ci pocztą elektroniczną jako pliki w formacie PDF, co akceptujesz, potwierdzając regulamin podczas składania zamówienia.   

  

§8
 1. Dostawę produktów zrealizujemy w terminie do 5 dni roboczych po dniu wpływu na nasz rachunek bankowy kwoty, równej wartości brutto zamówienia.   
 2. Dostawę produktów zrealizujemy w sposób wybrany i określony przez Ciebie w zamówieniu. Koszty dostawy doliczymy do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Ciebie zamówienia. Wysokość kosztu dostawy możesz podejrzeć w “Koszyku” podczas procesu składania zamówienia.   
 3. Zastrzegamy możliwość zmiany formy i kosztów transportu w przypadku, gdy zamówisz produkty o dużym gabarycie, nietypowych kształtach lub zróżnicowanych wymiarach.  
 4. Warunki dostawy umieściliśmy w sklepie internetowym, w zakładce „Czas realizacji i koszty dostawy”. 

  

§9
 1. Przyjmiemy na siebie odpowiedzialność za dostarczenie do Ciebie produktu bez wad. Jesteśmy odpowiedzialni, z tytułu rękojmi, za wady produktu, jeśli: 
  1. istniały w chwili dostarczenia produktu lub  
  2. wynikają z przyczyny tkwiącej w produkcie, w chwili dostarczenia produktu.  
 2. Ponosimy odpowiedzialność za dostarczenie produktów, które są niezgodne z zamówieniem lub niepełnowartościowe.  

  

§10
 1. Przepisy niniejszego paragrafu oraz §9 regulaminu będziemy stosować w przypadku, gdy jesteś konsumentem.  
 2. Możesz odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odstąpienia. umowę, od której odstępujesz, uznamy za niezawartą, z zastrzeżeniem ust. 6.  
 3. Aby odstąpić od umowy, złóż oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu, a jeżeli produkt jest dostarczany partiami - od doręczenia ostatniej jego części. 
 4. Oświadczenie możesz złożyć: 
  1. pisemnie - w celu odstąpienia od umowy wykorzystaj formularz odstąpienia, do którego prześlemy Ci link wraz z informacją podsumowującą zmówienie. Formularz możesz także pobrać w sklepie internetowym, w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Oświadczenie wyślij do czasu upływu terminu odstąpienia – ważna jest data wysyłki, 
  2. drogą elektroniczną, przesyłając je na adres kontakt@strefapakowania24.pl. W tym przypadku niezwłocznie potwierdzimy drogą elektroniczną odebranie oświadczenia.  
 5. W przypadku, gdy odstąpisz od umowy, zobowiązany będziesz do zwrotu zakupionego produktu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Wystarczy abyś wysłał produkt przed upływem terminu i zachował stosowny dokument, będący potwierdzeniem wysyłki. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu poniesiesz Ty, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. Zwracany produkt odeślij na adres, który znajdziesz w sklepie internetowym w zakładce „Zwroty i reklamacje”.  
 6. Jeśli odmówisz przyjęcia lub z innej przyczyny nie odbierzesz zamówionych produktów dostarczonych za pobraniem, nie jest to równoznaczne z odstąpieniem od umowy, o ile nie złożysz jednocześnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 7. W przypadku gdy odstąpisz od umowy, zwrócimy Ci wpłaconą kwotę za produkt objęty zwrotem z uwzględnieniem uiszczonych kosztów dostawy zamówionego produktu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu.  Jeżeli jednak wybrałeś sposób dostawy inny niż najtańszy z tych, które oferujemy dla danego zamówienia, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów, w tym różnicy pomiędzy wybraną a najtańszą opcją przesyłki. Zwrotu płatności dokonamy w taki sam sposób, jakiego użyłeś do zapłaty, chyba że uzgodnimy wspólnie inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Nas z dodatkowymi kosztami. Zwrot płatności zrealizujemy w chwili, gdy otrzymamy: 
  1. zwrot produktów lub 
  2. dowód odesłania produktu 
  w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Na dokonany zwrot wystawimy fakturę korygującą.  
 8. Mimo odstąpienia od umowy, będziesz odpowiadać za zmniejszenie wartości produktu, jeśli wyniknie ono z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości produktu

  

§11
 1. W przypadku niezgodności produktów z Umową, w terminie 2 lat od dnia dostarczenia produktów, możesz złożyć reklamację: 
  1. na piśmie lub  
  2. pocztą elektroniczną 

  W reklamacji możesz zażądać:  

  1. obniżenia ceny, 
  2. usunięcia wady, 
  3. wymiany produktu na wolny od wad, 
  4. dostarczenia brakującego produktu  
  5. możliwości odstąpienia od umowy.  
 2. Do złożenia reklamacji możesz wykorzystać Wzory dokumentów, które zamieściliśmy na stronie sklepu internetowego, w zakładce „Zwroty i reklamacje”.  
 3. Jeśli nie uwzględnisz w reklamacji wystarczających do rozpatrzenia informacji, wezwiemy Cię o ich uzupełnienie ich i przesłanie na adres mailowy. Możemy również wezwać Cię do zwrotu na Twój koszt produktu, który jest przedmiotem reklamacji.  
 4. Jeśli złożysz reklamację, nie wyklucza to możliwości abyś dochodził dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.  
 5. W przypadku, gdy uznamy reklamacje za uzasadnioną, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym złożysz reklamację. W zależności od Twojego żądania: 
  1. obniżymy cenę, 
  2. usuniemy wady produktu
  3. dostarczymy Ci pełnowartościowy bądź brakujący produkt 
  4. zwrócimy Ci równowartość produktu.  

  Należną kwotę, w tym różnicę wynikającą z obniżenia ceny, zrealizujemy przelewem na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy oraz wystawimy fakturę korygującą.  

 6. W przypadku, gdy nie uznamy w całości lub części reklamacji za uzasadnioną możesz: 
  1. skierować sprawę do sądu powszechnego, 
  2. w uzgodnieniu z nami, podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu w sposób pozasądowy. W tym celu możesz skierować sprawę do: 
   • stałego sądu polubownego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej  
   • właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.  
 7. Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu będzie możliwe tylko za obopólną zgodą - Twoją i Naszą. O zgodnie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich poinformujemy Cię, w przypadku odmowy uznania reklamacji. Szczegółowe procedury w zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.  
 8. Masz możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, która ułatwia polubowne rozwiązywania sporów. Platforma dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Warunki i tryb rozwiązywania sporów za pośrednictwem tej platformy ODR określają odrębne przepisy. 
 9. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie, prawa i obowiązki Twoje i Nasze, w przypadku stwierdzenia wady produktu określone są przez przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.  

  

§12

W przypadku gdy nie jesteś konsumentem:  

 1. Odpowiadamy jedynie za rzeczywistą szkodę, w granicach wartości brutto zamówienia
 2. Masz prawo żądać jedynie usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową
 3. Prawo usunięcia wady lub wymiany produktu wygasa, jeżeli nie zbadałeś produktu bezpośrednio po jego doręczeniu w obecności dostawcy i nie powiadomiłeś Nas tego samego dnia o wadzie wraz z jej opisem za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 4. Z zastrzeżeniem powyższego, zastosowanie będzie miały zapisy z §11. ust. 1-4 i ust. 7-8 z tym, że reklamację możesz złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia produktu
 5. W przypadku, gdy uznamy reklamację za uzasadnioną niezwłocznie Cię o tym poinformujemy i dostarczymy pełnowartościowy produkt. Jeśli nie będziemy mieć możliwości dostarczenia pełnowartościowego produktu, zwrócimy Ci kwotę odpowiadającą wartości brutto zamówienia.  

  

§13  
 1. Klienci sklepu internetowego mogą skorzystać z nieodpłatnej usługi Newslettera. Jeśli wyrazisz na to zgodę, na wskazany adres email będziemy przesyłać informacje handlowe w zakresie:  
  1. opisu aktualnej oferty handlowej,  
  2. promocji,  
  3. powiadomień o nowych produktach.  
 2. Oświadczamy, że w ramach usługi Newsletter nie będziemy dostarczać treści o charakterze bezprawnym.  
 3. Umowę na usługę Newsletter możesz zawrzeć w sklepie internetowym, przez zaznaczenie opcji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez forECOMM SYLWIA JAZGARA, z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 15, lok. 33, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 6871825830 moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług”. 
 4. W każdym czasie możesz wypowiedzieć korzystanie z usługi ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu, użyj funkcjonalności „Zrezygnuj z newslettera” zawartej w egzemplarzu Newslettera. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium